آزمون PMP 1

 تعداد سوال: 60

زمان: 70 دقیقه

سوالات چهارگزینه ای بدون نمره منفی 

انگلیسی