آزمون های ماک تست ACP

این آزمون ها بصورت آزمون های شبیه سازی شده PMI میباشند که شامل 3 آزمون 40، 80 و 120 سوالی هستند.

2,500,000 تومان

آزمون های ماک تست PMP

این آزمون ها بصورت آزمون های شبیه سازی شده PMI میباشند که شامل 3 آزمون 60، 120 و 180 سوالی هستند.

2,500,000 تومان