تقویم آموزشی آکادمی احمدزاده

پکیج ویژه مدران عامل
دوره تحلیل کسب و کار
دوره مدیریت چابک
مدیریت پروژه
دوره devops
کارگاه تحلیل کسب و کار BABOK
دوره بازاریابی چابک
آموزش مدیرعامل ها
آموزش تحلیل کسب و کار
مدیریت چابک آموزش
آموزش مدیریت پروژه
کارگاه PMBOK 7
کارگاه مدیریت چابک
آمادگی آزمون PMP
آمادگی آزمون ACP
آموزش مدیر عامل ها
تحلیل کسب و کار
مدیریت چابک
pmbok
دوره مدیریت چابک مهندسی شده
کارگاه مدیریت محصول
آموزش مدیریتی
آموزش تحلیل کسب و کار
آموزش مدیریت چابک
آموزش PMBOK
درخواست مشاوره