در صورت خرید دوره ها بصورت یکجا بر اساس نقشه راه ها، تخفیف 30 درصدی برای همه دوره های آن نقشه راه دریافت خواهید کرد. برای دریافت این تخفیف با شماره پشتیبانی 09185458348 تماس بگیرید.

1. نقشه راه مدیریت پروژه

2. نقشه راه مدیریت چابک

3. نقشه راه تحلیل کسب و کار