آزمون پایانی دوره مدیریت مدیریت پروژه PMBOK 7

 

تعداد سوال: 60

زمان پاسخگویی: 70 دقیقه

سوالات چهارگزینه ای بدون نمره منفی 

 

فارسی و انگلیسی

فقط یکبار مجاز به شرکت در آزمون هستید.