آکادمی احمدزاده برگزار می کند آزمون مدیریت چابک 

تعداد سوالات آزمون: 30

زمان آزمون: 60 دقیقه