آزمون تعیین سطح مدیریت چابک

تعداد سوال: 75

زمان آزمون: 115 دقیقه