گواهی نامه دوره مدیریت چابک مهندسی شده

Hamed Khodaei

Hamed-Khodaei

Jamshid Noshirvani

Jamshid-Noshirvani