نمونه های عملی

در راستای مسئولیت اجتماعی و انتقال تجربه بهتر بخش مطالعه نمونه مودری ها را ایجاد کردیم تا بتوانیم دانش خود را انتقال دهیم.