مقاله مدیریت چابک

مدیریت چابک یک رویکرد تکراری برای مدیریت پروژه و توسعه نرم‌افزار است که به تیم‌ ها کمک می‌کند تا ارزش را سریع‌تر و با درد سر کمتری به مشتریان خود ارائه دهند. یک تیم چابک به جای اینکه همه چیز را روی یک پرتاب “بیگ بنگ” شرط بندی کند، کار را با تغییرات کوچک اما قابل مصرف ارائه می دهد.
در مدیریت چابک برنامه ها و نتایج به طور مداوم مورد ارزیابی قرار می گیرند تا تیم ها مکانیزم طبیعی برای واکنش سریع به تغییرات داشته باشند.