گواهی نامه دوره Agile 2022

Adib Gudarzi

Adib-Gudarzi

Ali Mansour Abadi

Amir Hossein Kashaf

Amir-Hossein-Kashaf

Farzad Salimi

Farzad-Salimi

Fereshteh Rostami

Fereshteh-Rostami

Seyed Hossein Khodaei

Hossein-Khodaie

Nazanin Tashgar

Nazanin-Tashgar

Samira Ahmadian

Samira-Ahmadian

Shabnam Einollahi

Shabnam-Einollahi

Sina Pour Nasiri

Sina Pour Nasiri

Sona Parto

Sona-Parto

Zahra Ghahremani Majd

Zahra-Ghahremani-Majd

Hojjat Ghorbanhosseini

Hojjat-Ghorbanhosseini